Prowadzenie klas wojskowych ( później mundurowych ) umożliwiły przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki”.

Dzisiaj w całym kraju jest około 2 tysięcy klas mundurowych: wojskowych, policyjnych, straży granicznej, penitencjarnych i innych, a w nich około 57 tys. uczniów szkół średnich. Młodzież zadziwiająco chętnie garnie się do nich, o czym świadczy fakt, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba uczniów w mundurach podwoiła się. Fakt ten wymusza na dyrekcjach szkół ciągłego monitoringu atrakcyjności oferty kształcenia skierowanej pierwotnie absolwentów gimnazjów, a obecnie szkół podstawowych.

Dlaczego młodzi ludzie w wieku 15/16 lat chcą założyć mundur? Główna motywacja to chęć podjęcia służby wojskowej albo szerzej – w instytucjach systemu bezpieczeństwa państwa. Są to potencjalni kandydaci na żołnierzy, policjantów czy pograniczników, którzy – po krótkim szkoleniu – mogą zasilić obronę terytorialną ( WOT ) albo stanowić rezerwę mobilizacyjną, wypełniając lukę po likwidacji zasadniczej służby wojskowej.

Plusem nauki w klasach mundurowych jest fakt, że uczniowie mają nieustanny kontakt z jednostkami wojskowymi, posterunkami policji czy placówkami straży granicznej; wiedzą, czego mogą się spodziewać podczas rekrutacji dla kandydatów na żołnierzy zawodowych i, rzecz jasna, znają podstawy „wojaczki”.

Z roku na rok dyrekcja naszej szkoły i grono pedagogiczne pracują nad poszerzeniem oferty edukacyjnej, warunkami i jakością kształcenia, stąd – blisko 20 lat temu – zrodził się pomysł powołania klas mundurowych: najpierw wojskowych ( 2004 r. ), potem policyjnych ( 2008 r. ),
a następnie klas straży granicznej ( 2011 r. ). Nieustannie poszukiwano także innych atrakcyjnych dla uczniów profili kształcenia, takich jak : sportowy, sportowo-obronny, językowy, informatyczny czy europejski. Niesłabnące zainteresowanie uczniów sprawiło, że wciąż największą popularnością cieszą się klasy mundurowe.