Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego ( OPW ). Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W oddziałach tych realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie ma zakończyć 50-godzinny obóz szkoleniowy przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego Ministerstwo Obrony Narodowej udziela wsparcia finansowego. Pierwsze oddziały przygotowania wojskowego – także w naszym liceum –  uruchomione zostały w roku szkolnym 2020/2021 i sukcesywnie co roku tworzone będą kolejne. Rezultatami, jakie chce osiągnąć Ministerstwo Obrony Narodowej, jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP i Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, a w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych oraz wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.