Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 będzie obchodzić zaszczytną 50. rocznicę istnienia. Przez pół wieku na trwałe wpisała się w „krajobraz” środowiska lokalnego i regionalnego, kształcąc i wychowując tysiące absolwentów.

        Aż trudno uwierzyć, ale szkoła sześciokrotnie zmieniała swoją nazwę. Powstała w roku 1972  jako Zasadnicza Szkoła Rolnicza i w tym charakterze funkcjonowała do roku 1976, kiedy to 08 czerwca 1976 roku ówczesny wojewoda koszaliński przekształcił ją na Zespół Szkół Rolniczych w Tychowie, co stworzyło placówce szerokie możliwości rozwoju: kształcenie w technikach oraz utworzenie szkoły dla dorosłych. Pod tą nazwą szkoła funkcjonowała przez 23 lata – do 1999 roku, tak bardzo zapadając w mentalność lokalnej społeczności, że jeszcze dzisiaj nierzadko można usłyszeć kolokwialną nazwę „rolniczak”.

Widok budynku szkolnego z lat 80-tych od strony boiska

        Burzliwy dla polskiej oświaty okres lat 90-tych spowodował konieczność zastanowienia się nad wprowadzeniem zmian w profilach kształcenia. W wyniku transformacji gospodarczych i rynkowych spadło zapotrzebowanie na absolwentów techników rolniczych, mechanizacji rolnictwa czy hodowlanych.

      Reforma szkolnictwa podstawowego, powołanie do istnienia gimnazjów oraz zapowiedź rychłej reformy szkół średnich sprawiły, iż także dyrekcja naszej szkoły zaczęła planować duże zmiany. Pierwszą z nich było powołanie po raz pierwszy w historii szkoły i miejscowości klasy liceum ogólnokształcącego o kierunku: informatyka oraz klasy liceum technicznego o kierunku: technik technologii drewna. Obie szkoły, w odróżnieniu do funkcjonujących równolegle techników, miały realizować program w czteroletnim cyklu nauczania. Koncepcja ta nie spotkała się z jednoznaczną aprobatą radnych powiatu białogardzkiego, ponieważ przedsięwzięcie uważano za zbyt ryzykowne i konkurencyjne wobec szkół białogardzkich. Jednak dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły, p. Jerzego Boczkowskiego, z poparciem Wójta Gminy Tychowo, p. Waldemara Łukiewskiego, pierwsze klasy nowych szkół powstały, rozpoczynając tym samym przełom w strukturze Zespołu Szkół Rolniczych. Zewnętrznym przejawem nowej sytuacji stała się także zmiana dotychczasowej – utrwalonej w świadomości lokalnej społeczności – nazwy Zespół Szkół Rolniczych na Zespół Szkół. Pod tą przejściową nazwą szkoła funkcjonowała przez dwa lata – od września 2000 do sierpnia 2002 roku.

Informacja w Głosie Pomorza z 29 III 2000 r. o zmianach strukturalnych w Zespole Szkół Rolniczych
w Tychowie

        W momencie wielkiej reformy strukturalno-programowej szkolnictwa w Polsce w roku 1999, kiedy pojawiły się sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja oraz trzyletnie licea ogólnokształcące, pojawiła się od marca 2003 roku kolejna nazwa naszej szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.Z roku na rok dyrekcja naszej szkoły oraz grono pedagogiczne pracowały nad poszerzeniem i uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej, warunkami i jakością kształcenia, stąd zrodził się pomysł powołania klas mundurowych: najpierw wojskowych ( 2004 r. ), potem policyjnych( 2008 r. ), a następnie straży granicznej ( 2011 r. ). Nieustannie poszukiwano także innych atrakcyjnych dla uczniów profili kształcenia, takich jak : sportowy, sportowo-obronny, językowy, informatyczny, europejski czy fotograficzny… To jednak zainteresowanie uczniów sprawiło, że największą popularnością wciąż cieszą się klasy mundurowe.

       W historię naszej szkoły chlubnie wpisał się jeszcze jeden fakt. Oto 25 września 1992 r. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wręczył akt nadania szkole (wówczas Zespołowi Szkół Rolniczych w Tychowie) imienia prof. Jana Radomskiego – wybitnego botanika, nauczyciela akademickiego oraz autora wielu podręczników szkolnych i akademickich. Od tej pory dzień ten obchodzimy jako Święto Szkoły
i łączymy go ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.
Akt nadania szkole imienia, uświetniony odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej prof. Janowi Radomskiemu autorstwa Zygmunta Wujka, znanego koszalińskiego artysty – rzeźbiarza, odbył się w 20. rocznicę istnienia szkoły ( 1992 r.). Z tej okazji zorganizowano I Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczychw Tychowie. W oficjalnych uroczystościach wzięły udział dwie córki zmarłego profesora Jana Radomskiego: prof. Maria Radomska – wówczas wykładowca i dziekan Akademii Rolniczej w Krakowie oraz prof. Janina Jasnowska – wykładowca botaniki na Akademii Rolniczej w Szczecinie.

25.09.1992. Dyrektor ZSR w Tychowie, Jerzy Boczkowski, dziękuje córkom prof. Jana Radomskiego:prof. Marii Radomskiej i prof. Janinie Jasnowskiej za uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy

      Z kolei w roku 1997 Zespół Szkół Rolniczych w Tychowie obchodził 25. rocznicę powstania. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły, mgr. inż. Jerzego Boczkowskiego zorganizowano II Zjazd Absolwentów. Z okazji jubileuszu absolwenci, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły, instytucje, firmy i organizacje publiczne z gminy Tychowo oraz z województwa koszalińskiego i słupskiego ufundowali sztandar szkoły. W imieniu fundatorów sztandar na ręce dyrektora szkoły przekazała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu Absolwentów, mgr inż. Lidia Siwek.

29.09.1997. Dyrektor szkoły, Jerzy Boczkowski, po raz pierwszy przekazuje nowy sztandar pocztowi sztandarowemu

      Owocem przygotowań do rocznicowego zjazdu była pierwsza monografia szkoły pt. „Tychowo wczoraj i dziś” ( praca zbiorowa ), która na wiele lat stała się nieocenionym źródłem informacji o życiu szkoły, biografii jej patrona oraz absolwentach szkoły.

26.09.1997r. – tytułowa strona pierwszej monografii ZSR w Tychowie z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia szkoły z grafikami Magdaleny Boczkowskiej

       Od przełomowego 1999 roku sukcesywnie zmienia się oblicze szkoły zarówno pod względem dydaktycznym, jak i wizualnym. Wszystkie gabinety i pracownie dydaktyczne zostały wyremontowane i dostosowane do nowych potrzeb kształcenia. W roku 2006 w miejscu starego boiska asfaltowego pojawiło się nowe – tartanowe, a w roku 2011 kolejna chluba szkoły – nowa strzelnica, z której młodzież korzysta podczas zajęć wojskowych.

       W roku 2012 odbył się III Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 40 – lecia istnienia szkoły. Z tej okazji szkoła wydała nową monografię pt. „Czterdzieści lat minęło…” autorstwa mgr. Zygmunta Wziątka, uzupełnioną o nowe informacje i listy absolwentów. Skala zmian, jakie dokonały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych jest niewątpliwą zasługą wieloletniego dyrektora szkoły, mgr. Józefa Grabarczyka oraz organu prowadzącego szkołę – Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

Monografia wydana z okazji Jubileuszu 40-lecia istnienia szkoły ( 2012 r.)

Obecny widok ZSP w Tychowie od strony parku po termomodernizacji w 2010/2011 r
 

       W roku 2019 w szkole rozpoczęły naukę pierwsze roczniki zreformowanej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ostatni rocznik wygaszanych gimnazjów, co wymusiło konieczność ponownej zmiany nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie. Dla zachowania ciągłości tradycji, pozostawiono prof. Jana Radomskiego jako patrona szkoły. Z dniem 1 września roku szkolnego 2021/2022 r. w związku ze skreśleniem klasy zawodowej przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie z listy szkół funkcjonujących w ZSP, szkoła ponownie zmieniła nazwę na Liceum Ogólnokształcące w Tychowie. Procedura ostatecznego zamknięcia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych pozbawiła szkołę także patrona, którym przez 29 lat był prof. Jan Radomski. Rozpoczyna się kolejny przedjubileuszowy rozdział historii naszej szkoły.

       Liczne zmiany nazwy i przekształcenia strukturalne nie zmieniły jednak tego, co najważniejsze. Po pierwsze: niezmiennie od blisko 20 lat podstawą kształcenia w naszej szkole są klasy mundurowe i tą drogą będziemy starali się nadal podążać, zwłaszcza że od dwóch lat mamy w tej kwestii silne wsparcie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, które patronuje programowi OPW, czyli Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Nasza szkoła uczestniczy w tym programie, co podnosi atrakcyjność oferty kształcenia i otwiera nam szerokie możliwości rozwoju. Po drugie:najważniejszą, niepodlegającą żadnym zmianom organizacyjnym, niezmienną są nasi absolwenci.  To ich wspomnienia z czasów nauki, ich losy zawodowe i perypetie życiowe są największą dumą naszej szkoły, a nauczycielom dodają skrzydeł w ich codziennej pracy. Pełnią oni ważne funkcje w strukturach służb mundurowych i w samorządach; są lekarzami, żołnierzami, nauczycielami, sportowcami i trenerami. Jesteśmy z nich dumni i mamy nadzieję, że wkrótce dołączą do ich grona kolejni absolwenci, godnie reprezentując naszą szkołę i pamiętając o zasadach oraz wartościach, jakie tu im wpajaliśmy.