1. PODSTAWA PRAWNA.
I. Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082). II. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873).
Wstęp
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji
i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.
§1
Postanowienia ogólne
Wolontariat – oznacza działanie, którego celem jest dobro innych osób lub instytucji, wykonane z własnej woli, bez wynagrodzenia oraz skierowane do ludzi spoza kręgu przyjaciół, rodziny lub koleżeństwa. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Szkolny Koło Wolontariatu (SKW) jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, ma za zadanie reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Koło jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.
Opiekę nad SKW sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza. Koordynatorzy SKW zajmują się sprawami organizacyjnymi wolontariatu, a także są łącznikami między uczniami, a Dyrekcją Szkoły.
§2
Cele i sposoby działania
1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.
2. Celem SKW jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, kulturalnej i społecznej.
4. SKW stwarza przestrzeń dla takiej działalności poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
5. Celem SKW jest włączanie młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
9. SKW angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
10. Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność, na
choroby i niepełnosprawność.
11. Tworzenie więzi miedzy uczniami /nauczycielami, a środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
12. Rozszerzenie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku poprzez inspirowanie do aktywnego spędzania czasu np. aktywna pomoc wolontariuszy w organizowaniu zajęć w świetlicy szkolnej oraz w czasie trwania przerw międzylekcyjnych.
13. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałanie uczniów i wzajemne
wspieranie się.
14. Pomoc w działaniach szkoły i wszystkich imprez szkolnych.
15. Włączanie w akcje prowadzone przez inne organizacje oraz współpraca z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
16. Miejscem organizacji działania Szkolnego Koła Wolontariatu jest Liceum Ogólnokształcące w Tychowie.
§ 3
Obszary działania
Aktywność Szkolnego Koła Wolontariatu ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
§ 4
Wolontariusze
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie oraz zobowiązania wolontariusza, podpisanego własnoręcznym podpisem.
2. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pozwoli wywiązać się z obowiązków domowych.
3. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
4. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność SKW oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
5. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
6. Członek SKW wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.
7. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia ,,Karty Wolontariusza’’ w którym umieszcza potwierdzenia zrealizowanych działań.
8. Wolontariusz może udzielać się w wolontariacie pozaszkolnym. Aby, takie działania liczyły się do zaświadczenia wystawianego na zakończenie działalności, akcje muszą być potwierdzone zaświadczeniem lub dyplomem za każdy rok szkolny. Zaświadczenie powinno być dostarczone do koordynatora najpóźniej dwa tygodnie przed roczną radą klasyfikacyjną. Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc, oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin. Chęć realizowania działań wolontaryjnych poza szkołą należ zgłosić opiekunowi SKW do końca października danego roku szkolnego.
9. Każdy Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych i godnie reprezentować swoją szkołę.
10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże zainteresowania pracą w SKW lub też nie będzie przestrzegał zasad Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu, zostanie skreślony z listy Wolontariuszy.
11. Członek SKW podpisuje zobowiązanie dotyczące akceptacji niniejszego regulaminu.
§ 5
Rezygnacja z pracy w wolontariacie.
12. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
13. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.
§ 6
Każdy członek SKW ma prawo do:
– jasno określonego zakresu obowiązków,
-prośby o pomoc,
-wnoszenia nowych pomysłów,
– ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
– ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
– wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.
§ 7
Każdy członek SKW ma obowiązek:
– być osobą odpowiedzialną,
– sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
– być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla, której pracuje,
-brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.
§8
Struktura Szkolnego Klubu Wolontariusza
1. Na czele Szkolnego Koła Wolontariatu stoją koordynator opiekun/owie wolontariatu.
2. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu nadzoruje Dyrektor Szkoły.
§9
Zadania opiekuna SKW
1. Prowadzenie dziennika działań Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. ︠Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.
3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4. Reprezentowanie wolontariuszy.
5. Kontakt z Dyrektorem Szkoły.
6. Monitorowanie działań wolontariuszy, dobieranie zadań.
§10
Nagradzanie Wolontariuszy
1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
2. Nagradzanie w postaci: pochwały na forum szkoły, wyrażenia uznania słownego i pisemnej pochwały za działalność w Szkolnym Kole Wolontariuszy odbywa się raz w roku: na zakończenie roku szkolnego.
3. Wolontariusz na bieżąco otrzymuje punkty za regularną i systematyczną pracę woluntarystyczną w SKW.
4. Wolontariusz ewidencjonuje swoje działania na karcie wolontariusza. Po wywiązaniu się z zadania ma obowiązek zgłosić się do opiekuna wolontariatu po potwierdzenie. Jeśli zadania koordynował inny nauczyciel, należy jego poprosić o potwierdzenie udziału w akcji.
7. Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do dokonania dodatkowych wpisów szczególnie aktywnym wolontariuszom.
§ 11
SPOSOBY EWALUACJI
1. – Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.
2. – Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.
3. – Zdjęcia z imprez.
4. – Informacje na stronie internetowej szkoły.
5. – Podziękowania od osób i instytucji.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
3. Rozwiązania SKW może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.

Załącznik 1
Zobowiązanie wolontariusza.
Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz
zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz
sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.
…………………………
(podpis wolontariusza)
………………………
(podpis rodzica/ opiekuna)

Załącznik nr 2

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA DZIAŁALNOŚĆ W WOLONTARIACIE
Wyrażam zgodę na udział córki/syna .
…………………………………………………………………………………
w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Koła Wolontariatu. Niniejszym oświadczam, że
zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu.
………………………………… …………………………………………….
data
Podpis rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji działalności Szkolnego Koła Wolontariatu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883).
………………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 3
Karta ewidencji pracy wolontariusza

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………….

LP. DATA ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI Podpis nauczyciela/ opiekuna Podpis wolontariusza
1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………………………
(podpis osoby zatwierdzającej kartę)

………………………………………………………….
(podpis i pieczęć Dyrekcji Szkoły)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments